Privacyreglement

versie 001 2010

Het CMI privacy reglement voldoet aan de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" (WBP).  Dit geldt voor zowel opdrachtgevers en cliënten van de Register Loopbaanprofessionals (RL's) als voor de RL's zelf.

Van elke aangemelde kandidaat voor certificering wordt een dossier gemaakt. Hierin worden in ieder geval alle voor de uitvoering van de certificatie benodigde gegevens betreffende de kandidaat en (indien relevant) diens opdrachtgever opgenomen. De dossiers zijn toegankelijk voor (freelance) medewerkers van CMI, indien dit ten behoeve van de uitvoering van hun functie noodzakelijk is.

De kandidaat geeft bij aanmelding toestemming om zijn persoonsgegevens in de registratie systemen (databank) en in het CMI register op te nemen.

Kandidaten en RL's hebben volgens de W.B.P. de volgende rechten:

  • recht op informatie: de kandidaat en R.L. moeten kunnen nagaan wat er met zijn gegevens gebeurt;
  • recht op inzage: de kandidaat en R.L. hebben het recht om inzage te verzoeken in zijn persoonsgegevens (digitaal of handmatig);
  • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming: de kandidaat en de RL hebben het recht te verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, 
    te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel;
  • recht op verzet: de kandidaat en de RL hebben het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn gegevens.


De kandidaten en RL's dienen voorafgaande aan het proces van certificering te verklaren de privacy procedure en de gedragscode op de website gelezen te hebben. In de CMI gedragscode wordt naar het privacy reglement verwezen.

Verwijdering gegevens
Bij uitschrijving uit het CMI register worden alle persoonsgegevens van de R.L. vernietigd op het moment dat de RL hiervoor een schriftelijk verzoek indient en anders tien jaar na beëindiging van de certificering.

Privacy functionaris
CMI heeft een privacy functionaris (de directeur) die verantwoordelijk is voor het opstellen, beheren en bewaken van het privacyreglement. Alle (freelance) medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring

Met elke (freelance) medewerker worden schriftelijke afspraken gemaakt die vastgelegd worden in een overeenkomst. Hierin is een geheimhoudingsverklaring opgenomen ten aanzien van het omgaan met vertrouwelijke gegevens. De (freelance) medewerker ontvangt eveneens het privacy reglement.