Privacy Verklaring

versie 002 - 2018


Career Management Institute, gevestigd aan Sem Dresdenlaan 2, 2132 KS  Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://cminl.nl/
Sem Dresdenlaan 2,
2132 KS  Hoofddorp
+31622933688

H.J. Lamers, voorzitter bestuur CMI is de Functionaris Gegevensbescherming van Career Management Institute. Hij is te bereiken via bestuur@cminl.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Career Management Institute (verder CMI genoemd) verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft via uw account op onze website (MIJNCMI) en/of via uw registratie als Register Loopbaanprofessional.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Voor- en achternaam
•    Geslacht
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of te wijzigen, in correspondentie en telefonisch.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CMI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Bijhouden van het Register van Register Loopbaanprofessionals (RL),
•    Verzenden van onze nieuwsbrief,
•    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    U de mogelijkheid te bieden uw account binnen de website aan te maken c.q. te wijzigen.


Geautomatiseerde besluitvorming
CMI neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CMI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat  wil zeggen voor de duur van de lopende certificering. Enkele maanden vóór afloop van deze certificering wordt u gevraagd om het recertificeren. Dit ontslaat de kandidaat echter niet van de verplichting de datum zelf ook in de gaten te houden.
Besluit u dit niet te doen, dan worden uw gegevens verplaatst naar een bestand van inactieven, niet meer gebruikt en gedurende 10 jaar bewaard.
Bij uitschrijving uit het Register kunnen alle persoonsgegevens van de R.L. ook direct vernietigd worden op het moment dat de RL hiervoor een schriftelijk verzoek indient.


Delen van persoonsgegevens met derden
CMI verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel bieden wij u de mogelijkheid om u te certificeren als RL bij de Certificerende Instelling die dit voor ons verzorgt. Dit betreft DNV GL te Barendrecht. Verder schakelen wij het software bureau Bond for Web Solutions in voor onderhoud van de website, Managed.com voor de hosting en Mailchimp voor het verzenden van e-mails (Nieuwsbrief).
Wij sluiten met hen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CMI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CMI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen op de website via MIJNCMI. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CMI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestuur@cminl.nl.

CMI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CMI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@cminl.nl