Wat zijn de voordelen van een CMI certificering?

In Nederland werken ongeveer 15.000 loopbaanadviseurs. De overheid wil geen voorwaarden stellen voor de uitoefening van het vak, maar stimuleert gelukkig wel het eigen initiatief van de branche om vakgenoten te toetsen op vakbekwaamheid. Op dit moment hebben landelijk meer dan 500 loopbaanadviseurs hun vakbekwaamheid aangetoond door het behalen van een persoonscertificaat, waardoor zij de beschermde titel Register Loopbaanprofessional (RL) mogen voeren. DNV GL is nu de enige certificerende instelling die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst.
De taak van DNV GL als certificerende instelling ligt in het onafhankelijk toetsen van  de vakbekwaamheid. Alle Register Loopbaanadviseurs worden elke 3 jaar onafhankelijk getoetst op hun vakbekwaamheid. Voor het certificaat Register Loopbaan professional komen adviseurs in aanmerking met tenminste 3 jaar werkervaring als loopbaanadviseur. Meer informatie treft u hieronder aan.

Kunt u het CMI in een paar zinnen omschrijven?
Career Management Institute Netherlands (CMI) is de instelling voor loopbaanadviseurs die hun vakbekwaamheid willen aantonen. CMI heeft als doel het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering, in het bijzonder door middel van toetsing, certificering en ontwikkeling.

CMI is de verbindende factor tussen de loopbaanprofessionals in Nederland die zich onderscheiden in hun vakgebied. Deze loopbaanprofessionals streven, via een voortdurende praktijkgerichte ontwikkeling, naar kwaliteitsbewustzijn en ambachtelijk meesterschap. CMI stimuleert en toetst dit.
Activiteiten van een loopbaanprofessional zijn:

 • loopbaanbegeleiding
 • loopbaan coaching
 • outplacement
 • re-integratie tweede spoor

2. Wat wilt u dat ondernemers, opdrachtgevers en cliënten van u weten?
Dat u en uw medewerkers getoetst worden op het certificatie schema dat is ontwikkeld door CMI, een organisatie die kwaliteit en professionaliteit van loopbaanprofessionals hoog in het vaandel heeft staan. Door de persoonscertificering door DNV GL als onafhankelijke instelling wordt de professionaliteit duurzaam geborgd. Als een opdrachtgever een vraag heeft op het gebied van loopbaanadvisering en dit professioneel/vakkundig opgelost wil zien, dan kan die bij een gecertificeerde loopbaanprofessional terecht. Deze mag de erkende titel van Register Loopbaanprofessional (RL) voeren.
DNV GL is de enige instantie die loopbaanprofessionals onafhankelijk toetst. DNV GL is een certificerende instelling voor Persoonscertificatie die op kwaliteit toetst volgens ISO/IEC 17024.
CMI loopbaanadviseurs kiezen ervoor om aan de hoogste criteria in de branche te willen voldoen
CMI staat daarmee garant voor het optimaal en professioneel benutten en inzetten van het talent van werkend Nederland.

3. In welke behoefte moet worden voorzien, vanuit uw branche gezien?
Iedereen kan zich loopbaanprofessional noemen, voor de werkgevers en werknemers is het van belang met iemand in zee te gaan die aantoonbaar kennis en kunde heeft. Er is behoefte in de markt (zowel van werkgevers, werknemers en zzp'ers) om professioneel ondersteund te worden bij vragen op het gebied van loopbaan en/of re-integratie en/of outplacement.
In de sterk veranderende arbeidsmarkt is er vraag naar begeleiding bij het richting en sturing geven aan loopbanen. In het verlengde daarvan is het belangrijk om de ontwikkeling te bevorderen van talenten en competenties. De meerwaarde daarvan voor organisaties en individuele medewerkers ligt in de flexibiliteit en duurzaamheid.

4. Welke trends/ontwikkelingen zijn van belang ?
Traditioneel spelen loopbaanadviseurs een belangrijke rol bij het fit en inzetbaar houden van uw medewerkers, bij het gezond houden van uw bedrijf. Daar waar een interne oplossing niet meer mogelijk is, kunnen zij de medewerker ondersteunen bij het vinden van een ander perspectief.
Daarnaast zien we de volgende ontwikkelingen die voor het bedrijf en de medewerkers belangrijk zijn:

Part time werken versus minder verdienen m.b.t oudere werknemers is een trend die in de belangstelling staat. Pensioenleeftijd is nu wel op 67 jaar gesteld, maar is wellicht niet voor alle functies mogelijk.

 • Jongeren moeten eerder met financiële planning beginnen om op oudere leeftijd niet in de problemen te komen
 • Duurzame inzetbaarheid: loopbaanprofessionals kunnen meer preventief dan curatief gaan werken. Een baan voor het leven bestaat eigenlijk niet meer. Uit onderzoek blijkt ook dat slechts 44% van de werknemers duurzaam inzetbaar is.
 • Werknemers zoeken meer en meer een baan die nu past en ruimte biedt voor groei en ontwikkeling.
 • Een toenemend eigen risico voor werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

5. Kunt u een toekomst schetsen voor de loopbaanbranche?
We zien een hele goede toekomst: meer en vaker wisselen van werk, waarbij werkenden en werkzoekenden professionele ondersteuning willen hebben. We zien ook dat werkgevers concreet inhoud willen geven aan duurzame inzetbaarheid.
Loopbaanprofessionals spelen een rol van betekenis in een sterk veranderende arbeidsmarkt, waarbij:

 • werk niet langer alleen een baan in loondienst is, maar flexibel wordt ingevuld
 • rekening gehouden moet worden met verdere digitalisering en robotisering
 • werknemers zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen/bijscholen
 • er meer zelfsturing en ondernemerschap wordt verwacht
 • mensen langer doorwerken, wat meer aandacht vraagt voor gezondheid en vitaliteit.

Het is hierbij belangrijk om als loopbaanprofessional op de hoogte te blijven van recente trends en om deze te implementeren in de werkwijze. Permanente bijscholing is dan ook noodzakelijk.
Door certificering kunnen loopbaanprofessionals hun kwaliteiten concreet aantonen: iedere drie jaar worden zij opnieuw getoetst.

6. Kunt u wat vertellen over de oorsprong van CMI?
In 1992 werd Career Management Institute (CMI) opgericht als certificerende instelling voor loopbaanprofessionals. Het initiatief kwam van de Amerikaanse branchevereniging American Organization Career Management Firms (AOCF) te samen met de Amerikaanse beroepsvereniging American Career Management Professionals (ACMP).
Uitgangspunt was om een instelling op te richten voor een wereldwijde persoonscertificering op basis van toetsing van een dossier over verschillende aspecten van het vakgebied door het geven van voorbeelden uit de praktijk. 
In 1994 werd een overeenkomst getekend waarbij CMI ook in Nederland zou certificeren onder de naam CMI Netherlands. In 1999 besloot het CMI Netherlands bestuur om de certificering in eigen hand te nemen in een nieuwe Nederlandse stichting met behoud van de naam Career Management Institute Netherlands (CMI ) Het betrof toen nog een collegiale toetsing.
In 2007 werd de collegiale toetsing vervangen door een onafhankelijke toets, afgenomen door een voorzitter afkomstig uit de wetenschap, geassisteerd door twee experts / mentoren van CMI. Tevens werd een aanvang gemaakt met het proces ter verkrijging van de accreditatie conform de internationale norm ISO 17024 voor persoonscertificering. De Raad voor Accreditatie beoordeelde jaarlijks de organisatie en woonde een aantal toetsingen bij. Hierbij werd beoordeeld of er volgens de vastgestelde procedures werd gewerkt en of de werkwijze nog steeds voldeed aan de eisen van de norm ISO 17024.
In 2014 was de ontwikkeling van CMI zover gevorderd dat de grootste instelling van de wereld voor persoonscertificering, DNV GL, het uitvoerende werk van CMI kon overnemen. Per december 2016 is DNV GL door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd om certificering van Loopbaanprofessionals uit te voeren. De verantwoordelijkheid voor de toetsing is door DNV GL van CMI overgenomen. CMI blijft verantwoordelijk voor de benoeming en de kwaliteit van de verschillende toetsingscommissies en voor de kwaliteit van het toetsingskader. In 2019 is het verzoek gedaan aan de RvA tot beëindiging van de accreditatie in verband met het samengaan van Noloc en CMI.

7. Wat is de kern van de certificering van Loopbaanprofessionals?
Professionaliteit die onafhankelijk getoetst wordt. Certificering is geldig voor drie jaar. Iedere drie jaar moeten loopbaanprofessionals opnieuw aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil hebben gehouden en op de hoogte zijn van ontwikkelingen.

8. Zijn er nog leuke korte feitjes of weetjes over uw branche, die niet veel mensen weten?

 • Grote waardering voor onze inzet bij werkenden en werkzoekenden.
 • Het groeiende aantal werkgevers en (branche)organisaties die CMI-certificering van de loopbaanadviseurs verplicht stellen.