Verbijzondering specifieke competenties / taken

A.Inlevingsvermogen (versie 2012)

Is in staat zich goed in te leven in mensen en situaties. Kan vanuit de situatie en opvattingen van anderen meedenken en oplossingen aandragen Gedragsbeschrijving inlevingsvermogen.

 

Niveau

Speciefieke competenties

taken

Niveau A

Functioneert effectief in de opdrachten naar cliënten

 • Is in staat de positie, gevoelens of situatie van de cliënt te benoemen
 • Geeft advies op basis van de positie of situatie van de cliënt
 • Geeft advies over de mogelijkheden om die positie of situatie te veranderen
 • Is sensitief voor wat een cliënt uitstraalt
 • Intakes
 • Assessments
 • Begeleiden / coachen van de loopbaan

 

 

 

 

Niveau B

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten en opdrachtgevers

 • Is in staat de positie, gevoelens of situatie van een cliënt, groep of opdrachtgever te benoemen
 • Stelt die waarnodig aan de orde
 • Adviseert cliënten, groepen of opdrachtgevers vanuit hun eigen situatie adequaat
 • Is sensitief voor de betekenis van wat cliënten, groepen en opdrachtgevers uitstralen
 • Loopbaanadvies op alle niveaus

Niveau C

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten,  opdrachtgevers en organisaties

 • NvT
 • NvT

 

B. Effectief communiceren

Is in staat ideeën, meningen en informatie over te dragen in duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Reageert gepast en effectief op reacties, opmerkingen en gedrag van cliënten, opdrachtgevers en anderen. Behandelt klachten effectief.

Gedragsbeschrijving effectief communiceren

 

Niveau

Speciefieke competenties

taken

Niveau A

Functioneert effectief in de opdrachten naar cliënten

 • Is in staat intens contact te maken in een tweegesprek
 • Bouwt aan een vertrouwensrelatie
 • Stelt duidelijke vragen
 • Luistert goed, vat samen en vraagt door
 • Exploreert situaties en oplossingsmogelijkheden
 • Confronteert wanneer nodig
 • Stelt weerstanden aan de orde
 • Komt tot zinvolle afspraken
 • Motiveert cliënten
 • Kan mondeling en schriftelijk een logisch geheel communiceren
 • Intakes
 • Assessment 
 • Begeleiden of coachen
 • Begeleiden in groepen
 • Begeleiden naar werk

 

Niveau B

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten en en opdrachtgevers

 • Luistert actief en anticipeert op het vervolg van het gesprek
 • Leidt een gesprek doelgericht naar resultaat
 • Motiveert en inspireert cliënten en groepen
 • Kan met kleinere groepen effectief communiceren
 • Kan helder presenteren en rapporteren ook aan groepen
 • Begeleiden in keuzen beroepen / opleiding
 • Omgang met opdrachtgevers
 • LB advies en coaching alle niveaus
 • Adviseren van organisaties

Niveau C

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten,  opdrachtgevers en organisaties

 • Kan met grotere doelgroepen effectief communiceren
 • Gebruikt alle media wanneer nodig
 • Weet plannen en voorstellen effectief mondeling en schriftelijk te communiceren
 • Bevordert de kwaliteit van communicatie van anderen
 • Motiveert, inspireert groepen en organisaties tot verandering
 • Communiceert overtuigend op strategisch niveau
 • Schrijven van publicaties
 • Geven van lezingen
 • Ontwikkelen van RL's en loopbaanprofessionals

 

C.   Reflecteren

Spiegelt effectief verbaal en non-verbaal gedrag van cliënten, opdrachtgevers en anderen. Doet dit om bewustzijn van anderen te vergroten en ruimte te geven om te leren. Plaatst informatie van anderen in een groter kader en geeft hiermee ruimte voor verandering en leren.

Gedragsbeschrijving reflecteren

 

Niveau

Speciefieke competenties

taken

Niveau A

Functioneert effectief in de opdrachten naar cliënten

 • Is sensitief voor verbaal gedrag van een cliënt en kan dat teruggeven
 • Is sensitief voor het non-verbaal gedrag van de cliënt en spiegelt dit door het bespreekbaar te maken
 • Vraagt door naar de betekenis van dit gedrag
 • Reflecteert op de wijze waarop de cliënt hiermee omgaat
 • Begeleiden naar werk
 • Begeleiden in de loopbaan
 • Begeleiden in groepen

Niveau B

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten en opdrachtgevers

 • Is sensitief voor verbaal en non verbaal gedrag van cliënten, groepen en opdrachtgevers
 • Kan dit bespreekbaar maken ook als hieruit lastige situaties voortkomen
 • Vraagt naar het betekenisniveau van gedrag van de ander
 • Exploreert op betekenisniveau om de cliënt het eigen gedrag helder te maken
 • Advies en coaching alle niveaus
 • Trainen loopbaan ontwikkeling
 • Adviseren employability

Niveau C

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten,  opdrachtgevers en organisaties

 • Adviseert organisaties door gedrag en informatie terug te koppelen
 • Geeft advies over de betekenis van dit gedrag
 • Denkt mee over mogelijkheden tot verandering en helpt die uitvoeren
 • Schrijven van publicaties
 • Het geven van lezingen

 

 

D.Adviseren

Adviseert cliënten, opdrachtgevers en organisaties bij het nemen van besluiten in voorkomende processen. Doet dit door het aandragen van informatie, voorstellen en oplossingsrichtingen. Evalueert en anticipeert op de gevolgen van besluiten.

Gedragsbeschrijving adviseren

  

Niveau

Speciefieke competenties

taken

Niveau A

Functioneert effectief in de opdrachten naar cliënten

 • Geeft heldere informatie, voorstellen en ideeën aan cliënten en opdrachtgevers
 • Biedt keuzemogelijkheden aan cliënt en opdrachtgever
 • Licht de gevolgen en voor- en nadelen toe van keuzes
 • Beïnvloedt cliënt en opdrachtgever om afgewogen keuzes te maken
 • Intakes
 • Assessment en instrumenten
 • Begeleiden naar werk
 • Coachen en begeleiden van de loopbaan
 • Begeleiden in de oriëntatie van de arbeidsmarkt
 • Doorzien van organisaties

Niveau B

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten en opdrachtgevers

 • Geeft heldere informatie, voorstellen en ideeën aan cliënten, groepen en opdrachtgevers
 • Biedt keuzemogelijkheden en bereidt meerdere opties voor
 • Legt verbanden met de context van de situatie van cliënt en opdrachtgever
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies
 • Beïnvloedt vanuit de context van de vraag en de situatie van cliënt en opdrachtgever
 • Begeleiden keuze beroep / opleiding
 • Omvang opdrachtgevers
 • Coaching en LA op alle niveaus
 • Meervoudige assessments
 • Advies organisaties inzake LA en coaching
 • Advies employability

 

Niveau C

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten,  opdrachtgevers en organisaties

 • Geeft heldere informatie, voorstellen en ideeën aan cliënten, groepen, opdrachtgevers en organisaties
 • Bereidt adviezen voor vanuit de context van de klant en organisatie
 • Geeft meerdere scenario's aan met voor- en nadelen
 • Adviseert op strategisch niveau over opdrachten en beleid
 • LA int. uitdragen
 • Advies in-, door en uitstroom
 • Uitdragen

 

E. Coachen

Ontwikkelt cliënten, groepen en organisaties naar zelfstandig en ondernemend gedrag op het terrein van loopbaan(beleid). Helpt cliënten en organisaties zichzelf te ontwikkelen. Motiveert en deelt kennis. Beïnvloedt anderen om tot afgewogen besluiten te komen. Bewaakt haalbaarheid en realiteitszin.

Gedragsbeschrijving coachen

 

Niveau

Speciefieke competenties

taken

Niveau A

Functioneert effectief in de opdrachten naar cliënten

 • Luistert in tweegesprekken en groepsbijeenkomsten goed naar cliënten en anderen
 • Stelt vragen om helderheid te creëren
 • Geeft vertrouwen en is onbevooroordeeld
 • Doorziet kwaliteiten en competenties en past die toe
 • Vraagt medewerkers oplossingen te bedenken
 • Helpt cliënten keuzes te maken en tot actie over te gaan

 

 • Begeleiden naar werk
 • Coachen of begeleiden in de loopbaan
 • Begeleiden groepen

Niveau B

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten en opdrachtgevers

 • Past luister- en vraagtechnieken zodanig toe dat cliënten, groepen en opdrachtgevers zich begrepen voelen
 • Geeft vertrouwen en is onbevooroordeeld ook in lastige situaties
 • Doorziet kwaliteiten, competenties en patronen en zet deze in een groter kader
 • Instrueert en ontwikkelt cliënten en groepen door mogelijkheden en methodieken aan te bieden die passen
 • Bevordert het leren van cliënten en groepen
 • Coachen en begeleiden alle niveaus
 • Trainen loopbaan ontwikkeling

Niveau C

Functioneert effectief in opdrachten naar cliënten,  opdrachtgevers en organisaties

 • Ontwikkelt cliënten, groepen, opdrachtgevers, klanten en organisaties door de juiste vragen te stellen
 • Komt met passende methodieken en voorstellen om goede oplossingen en beleid te vinden
 • Doorziet patronen en processen van organisaties en gebruikt deze waar nodig
 • Realiseert verandering op strategisch niveau in organisaties
 • Helpt cliënten en organisaties zelfstandig oplossingen te  vinden
 • Doorziet kwaliteiten en talenten en zet die in
 • Leidinggeven aan RL's en loopbaan adviseurs
 • Functioneren als mentor