Nieuwsoverzicht

Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur

“Ik ben een goede loopbaanadviseur!”

Share to Facebook Share to LinkedIn Share to Twitter

Meer dan 15.000 loopbaanadviseurs zijn in Nederland actief. Hieronder  vele professionals die het loopbaanvak goed beheersen. Ze hebben allemaal redenen om zichzelf een goede loopbaanadviseur te noemen: de positieve feedback van cliënten en opdrachtgevers, het plezier in het vak, de inhoud van de begeleiding, het succes van hun cliënten.

 

Voor opdrachtgevers en kandidaten die een loopbaanadviseur zoeken blijft het lastig om te herkennen wie een goede loopbaanadviseur is. Naamgevingen als outplacementconsulent, jobcoach, beroepskeuzeadviseur, mobiliteitsadviseur, loopbaancoach, loopbaanprofessional en MD specialist werken verwarrend. Wie moeten ze inschakelen als ze een deskundige zoeken op het gebied van loopbaan of functioneren?

De onduidelijkheid was een van de redenen waarom destijds uit de branche het initiatief is genomen om een certificerende instelling op te richten, het Career Management Institute, CMI .  Het CMI  heeft objectieve kwaliteitsnormen laten opstellen door deskundigen uit het gehele werkgebied. Deze kwaliteitsnormering wordt permanent geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in het vak. Het CMI heeft in december 2016 voor de toetsing van loopbaanprofessionals het internationaal opererende bedrijf DNV GL, groot in persoonscertificering, ingeschakeld. Daarmee wordt de certificering ook  getoetst door de Raad voor accreditatie.

 

Naast CMI als certificerende instelling stelt NOLOC als beroepsorganisatie de eis van beroepserkenning: om lid te zijn van Noloc moet de professional aan deze eisen voldoen. Deze beroepserkenning van NOLOC en de kwaliteitsnormen voor certificering door  CMI en DNV GL liggen in elkaars verlengde. Desondanks is er ook verwarring: er zijn verschillen iin zwaarfte en werkwijze, daarnaast worden erkenning en certificering nogal eens door elkaar gehaald.

 

Certificering als Register Loopbaanprofessional en NOLOC-erkenning
Met één jaar vakgerichte werkervaring en drie jaar algemene werkervaring is de NOLOC-erkenning een voor de hand liggende stap als je die jaren ervaring aantoonbaar wilt maken.
Heb je meer dan drie jaar gerichte werkervaring en zeven jaar algemene werkervaring dan kun je die meerwaarde aantoonbaar maken door je te laten certificeren als Register Loopbaanprofessional, RL, via het CMI en DNV GL.

 

Het CMI en DNV GL zijn onafhankelijk en certificeren iedere loopbaanadviseur die voldoet aan de harde criteria.

 

Het toetsingskader, zie www.cminl.nl, beschrijft specifiek aan welke  criteria je moet voldoen om gecertificeerd te worden op A, B of C niveau. De toetsingscommissie bestudeert het ingestuurde dossier kritisch en stelt tijdens het toetsingsgesprek op basis hiervan vragen om een duidelijker beeld te krijgen van de kennis en ervaring van de kandidaat. Een ervaren RL ondersteunt als mentor de kandidaat bij de eerste certificering en later bij verandering van niveau. In dat dossier maak je helder wat je kennis en ervaring is op de verschillende kennisgebieden, wat voor jou belangrijke levenservaringen zijn, hoe je ethisch handelt en wat je specifieke competenties en taken zijn binnen het vakgebied. Bovendien beschrijf je in twee casussen hoe je werkt en waarom je bepaalde keuzes maakt in je manier van begeleiden.


Voor de NOLOC-erkenning is het in te leveren portfolio minder uitgebreid en expliciet wat betreft de verschillende toetsingscriteria. De toetsing is schriftelijk. De Noloc erkenning maakt je herkenbaar voor de markt ten opzichte loopbaanadviseurs die geen lid van de NOLOC zijn .


Zowel certificering als erkenning zijn drie jaar geldig. Na die drie jaar volgt eventueel recertificering en opnieuw erkenning, waarvoor een minder uitgebreid dossier nodig is. Gedurende die drie jaar moet je wel bijhouden wat je in die tijd doet om je vakkennis en ontwikkeling op peil te houden of uit te breiden, zodat je voldoet aan de eis om een bepaald aantal punten te halen op dit gebied.

 

In de bijgevoegde tabel zijn alle aspecten van de certificering en erkenning naast elkaar gezet.

Vergelijking CMI-certificering en NOLOC-erkenning

 

Toetsingskader

CMI-certificering op A niveau

NOLOC-erkenning

Opleidingsniveau

HBO/WO min 3 jaar 3 jaar voltijds aangevuld met gerichte kennis

HBO afgerond, gericht op loopbaanbegeleiding, mens gericht

Werkervaring

Minimaal drie jaar in het vakgebied minimaal zeven jaar algemeen

 tenminste drie getekende tevredenheidsverklaringen

Minimaal een jaar in vakgebied minimaal drie jaar algemeen

Kennisgebieden afzonderlijk aan te tonen

Menselijke ontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Arbeidsmarkt

Beroepen opleiding methoden en instrumenten ten behoeve van loopbaanbegeleiding

 

 

Menselijke ontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Arbeidsmarkt

Beroepen opleiding methoden en instrumenten ten behoeve van loopbaanbegeleiding

 

Levenservaring

Beschrijving van drie relevante ervaringen in relatie tot vak

Geen afzonderlijke toetsing

Ethisch handelen

Beschrijving van twee voorbeelden

Verklaring

Specifieke competenties

Inlevingsvermogen

Effectief communiceren

Reflecteren

Adviseren

Coachen

Afzonderlijk aan te tonen

Inlevingsvermogen

Effectief communiceren

Reflecteren

Adviseren

Coachen

Blijkend uit casus

Ervaring met specifieke taken binnen vakgebied

Afzonderlijke beschrijving van ervaring met 3-5 taken zoals intakes begeleiding en loopbaankeuzes, begeleiding naar ander werk, begeleiding in groepen

Geen afzonderlijke toetsing

Professionele ontwikkeling

Een afzonderlijke beschrijving

Geen afzonderlijke toetsing

 

 

 

Toetsing en resultaat

 

 

Uitvoering

CMI / DNVGL

NOLOC

 

 

 

Accreditatie

RVA

Geen

Mentoring bij opstellen portfolio

Bij eerste certificering en verandering van niveau

Geen

Toetsingswijze

Schriftelijk dossier plus gesprek met toetsingscommissie

Schriftelijk dossier plus eventuele toelichting

Dossier

Uitgebreid dossier met afzonderlijke hoofdstukken voor elk onderdeel twee casussen en een curriculum vitae

en tevredenheid verklaringen

Cv, een casus en zo nodig aanvullende info

Toetsing door

Toetsingscommissie, twee personen inclusief hoogleraar als voorzitter

Commissie tegen T&R ?CRP

Bezwaar of beroep mogelijk

Ja

Ja

 

 

 

Geldigheid

Drie jaar

Drie jaar

Status

Certificering

Erkenning

Kwalificatie

CMI Register Loopbaanprofessional, RL

NOLOC Erkend loopbaanprofessional

 

Jef van Bbeckhoven
Els Ackerman
12-12-2016

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x